Logotype

Kemikalier

Kemikalier används under hela tillverkningsprocessen av våra produkter, till exempel för att ge ett plagg dess färger och egenskaper. Ansvarsfull kemikaliehantering i vår leverantörskedja är en del av vårt hållbarhetslöfte. 

Starkt kopplat till vatten

Kemikaliehantering kan liknas vid en spindel i sitt nät – den är kopplad till många andra typer av påverkan i produktionen. Till exempel kan en mer hållbar infärgningsprocess ofta handla om valet av kemikalier, ett val som i sin tur kan minska förbrukningen av vatten och energi, resultera i mindre och renare avloppsvatten och förbättra arbetarnas hälsa och säkerhet. Kemikalier är i hög grad kopplat till vatten, och att vara ett företag som tar ansvar för vatten är en viktig del av vårt hållbarhetslöfte - att göra skillnad för framtida generationer.

 

Läs mer om vatten

Kemikalier i produkter

Vi säkerställer att produkterna som säljs i våra butiker är säkra, av god kvalitet och inte innehåller några oönskade kemikalier. Vi följer REACH-kemikalieförordningen och våra produkter uppfyller dess krav. I vissa fall är våra krav också striktare än REACH. 

Alla våra leverantörer undertecknar avtal om att produkterna måste uppfylla våra krav. Kraven baseras på lagstiftning och rekommendationer i våra försäljningsländer och ifall de skiljer sig åt mellan olika länder tillämpar vi alltid de striktaste kraven för alla våra produkter. I vår RSL (Restricted Substance List) anges vilka kemikalier som inte är tillåtna i våra produkter då de utgör hälso- eller miljörisker. För att säkerställa att våra produkter uppfyller våra krav utförs tester på externa, oberoende laboratorier.

Kemikalier i produktion

Det finns kemikalier som används i produktionen men som inte hamnar i slutprodukten. Det är därför lika viktigt att säkerställa en ansvarsfull kemikaliehantering i produktionen, för miljön samt hälsa och säkerhet för de människor som arbetar i produktionen och lever i de samhällen där vi är verksamma. I vår MRSL (Manufacturing Restricted Substance List), som är i linje med den gemensamma branschstandarden ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) anges vilka kemikalier som inte är tillåtna i något skede under tillverkningen av våra produkter. Med vår MRSL, kan vi eliminera skadliga ämnen från början, så att de inte kommer in i produktionscykeln alls.

Vårt mål är att vi år 2025 ska ha eliminerat utsläpp av farliga och giftiga ämnen från Lindex leverantörskedja samt driva transparens och mer hållbar kemikalieanvändning.

Kemikalier som släpps ut i naturen

För att vi ska kunna hålla vårt hållbarhetslöfte måste vi se till att inga skadliga ämnen släpps ut i naturen, förorenar vattendragen och orsakar oåterkalleliga skador på miljön.

Transparens är avgörande för att kunna påskynda utvecklingen av hållbar kemikaliehantering. Det är viktigt att förstå hur leverantörskedjan ser ut och ha insikt i våra leverantörers kemikaliehanteringssystem. Med transparens kan vi gå längre än att sätta begräsningar för kemikalier. Vi kan då också främja mer hållbara kemikalier och utfasning av oönskade kemikalier på ett ännu bättre sätt.

Läs mer

Vatten

Läs mer om hur vi arbetar i produktion för att vara ett företag som tar ansvar för vatten

Choose your language