Logotype

Ekonomiskt resultat 2011

Internationell expansion Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter från etableringar i gran

Internationell expansion

Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter från etableringar i grannländerna Tjeckien och Slovakien expanderade Lindex under 2011 till Polen som utgör en stor och potentiell marknad med många modemedvetna kunder.

Lindex inledde under 2011 sitt tredje franchise-samarbete och öppnade i november en butik i Reykjavik på Island. Franchise är ett sätt för företaget att växa genom att nå ut till marknader som företaget annars inte haft möjlighet att etablera sig på.

Vid årets slut hade Lindex sammanlagt 447 butiker i 14 länder: Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Bosnien-Hercegovina, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ryssland, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Under 2011 lanserades Lindex Online i hela EU vilket gör det möjligt att handla Lindex modekollektioner på nätet i samtliga 27 EU-länder.

Lindex närvaro internationellt

Ill _karta _butiker

 Lindex produktionsländer

Ill _karta _kontor

Ekonomisk utveckling under 2011

På grund av finansiell oro i världen var 2011 ett svagt år för modebranschen. Men trots en tuff marknad i Sverige har Lindex haft en positiv utveckling på övriga marknader. Lindex har dessutom vunnit marknadsandelar på samtliga marknader.

Lindex omsättning uppgick under året till 5 635 MSEK, vilket innebar en ökning på 2,0 procent jämfört med föregående år. Även omsättningen i lokala valutor ökade under året, med 3,4 procent. Omsättningen har fluktuerat under året mycket beroende på ekonomisk osäkerhet i omvärlden. Trots det har Lindex under året ökat försäljningen kraftigt.

Omsättning 2009, 2010, 2011

Graf _omsattning

Bruttomarginalen har under året varit pressad av höjda produktionskostnader i Fjärran Östern, som Lindex inte kunnat kompensera för i konsumentledet. Konkurrensen på den lokala marknaden har dessutom tidvis varit hård med erbjudanden och nedsättningar som ytterligare pressat bruttomarginalen.

Omsättning per marknad 2011

Graf _omsattning _per _marknad

Rörelsevinsten uppgick till 391 MSEK, vilket innebar en minskning med 27 procent. Rörelsevinstens utveckling beror främst på den pressade bruttomarginalen och de senaste årens kraftfulla expansion, och därtill en något svagare försäljningsutveckling än planerat.

Rörelsevinst 2009, 2010, 2011

Graf _rorelsevinst

Utsikter för år 2012

Lindex följer utvecklingen av konjunkturen för att möta de utmaningar som modebranschen står inför 2012. Målet är att öka den jämförbara försäljningen samt att fortsätta ta marknadsandelar på samtliga marknader och affärsområden.

Lindex planerar att öppna 15 nya butiker under året, exklusive franchise. Merparten av dem kommer att ligga i Centraleuropa och Ryssland. Modekedjans tydliga affärside och det faktum att efterfrågan på underkläder och barnkläder är relativt okänslig för konjunkturer samt stabiliseringen av leveranssituationen i producentledet under 2011 ger goda utsikter för 2012.

Ekonomiska nyckeltal

2009
2010
2011
EKONOMISKA NYCKELTAL, MSEK
Rörelsevinst
692
535
391
Vinst före skatter
690
536
389
Direkta skatter
178
137
110
Material- och serviceanskaffning
2071
2037
2180
Investeringar
222
254
211
Löner och arvoden
978
1001
1008
Pensionskostnader*
55
43
51
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda
2981
3137
Antal butiker inkl franchisebutiker
395
428
447

*) Pensioner styrs av gällande kollektivavtal. Finns inte kollektivavtal följs gällande regelverk i respektive land.

Ekonomiskt mervärde per intressegrupp 2011

Graf _addedeconomicvalue

Resultat inom hållbart mode 2011

Produktsäkerhet

Ingen produkt har behövt återkallas från kund under 2011.

En kundförfrågning gällande REACH

Vi har under 2011 fått en fråga med hänvisning till kunders rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor och svarat inom de angivna 45 dagarna enligt artikel 33 i REACH (EUs kemikalielagstiftning).

Lindex plagg ger inte upphov till kontaktallergi 

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, SUS Malmö och Lunds universitet genomförde under 2011 en studie som gäller textilfärgämnen av dispersionstyp och som kan ge upphov till kontaktallergi och allergiska kontakteksem. En av delundersökningarna gällde förekomst av dispersionsfärgämnen i kläder. Nio plagg från Lindex valdes ut för kemiska analyser med avseende på innehåll av dispersionsfärgämnen. Inget av plaggen innehöll några av de undersökta dispersionsfärgämnen som kan ge upphov till kontaktallergi.

Resultat socialt ansvar 2011

Medarbetare över hela världen

Lindex medarbetare finns över stora delar av världen, främst i Lindex butiker på idag 14 marknader, Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Polen, Tjeckien och franchisebutiker i ytterligare fyra länder; Island, Bosnien-Hercegovina, Dubai och Saudiarabien. Produktionskontor finns i Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet.

Den 31 december 2011 hade Lindex 4 536 medarbetare i 14 länder. Cirka hälften av våra medarbetare är anställda i Sverige och resterande på Lindex övriga marknader. Antalet heltidsanställda 2011 var 1 331, vilket motsvarar 29 procent av antalet anställda, och antalet deltidsanställda 3 191, 74 procent av arbetsstyrkan. Den främsta anledningen till deltidsanställningar är att Lindex prioriterar att kunna ge kunderna den bästa servicen under butikens mest attraktiva öppettider.

Fördelning heltids och deltidsanställda

Graf _heltids _deltids _anstallda

Sjukfrånvaro

Graf _sjukfranvaro

Mångfald på arbetsplatsen

Lindex är ett internationellt modeföretag som ser kulturell mångfald och jämställdhet som en konkurrensfördel, som bidrar till ökad motivation och trivsel bland anställda. 96 procent av Lindex medarbetare är kvinnor och medelåldern är 31,3 år. Vi värderar och utvecklar våra medarbetares arbetsinsats och kompetens oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet och vi värnar om att vara ett attraktivt företag för både kvinnor och män. Lindex arbetar efter en jämställdhets- och mångfaldhetsplan som revideras vart tredje år.

Fördelning mellan kvinnor och män

Graf _fordelning _kvinnor _man

Fördelning mellan kvinnor och män i ledande positioner

Graf _fordelning _kvinnorman

Fackligt samarbete 2011

På de marknader där medarbetare har valt att organisera sig har Lindex ett öppet och nära samarbete med facket. I Baltikum och Ryssland tas fackliga frågor upp i så kalladeWorking Councilssom Lindex ägare Stockmann arrangerar. Lindex har under året inte haft några konflikter med fackförbunden.

Ledarskapsutbildning 2011

Även om arbetsuppgifterna är många och spännande krävs ett bra ledarskap för att nå vår vision – Modeupplevelse i världsklass! Därför läggs stor vikt vid att utveckla och stödja Lindex ledare. Vi har en tydlig ledarsyn som utgår från Lindex värderingar.

Under 2011 har samtliga ledare på Lindex genomgått vår ledarskapsutbildning med utgångspunkt från Lindex ledarsyn.

Lindex medarbetare är viktiga för företagets framgångar. För att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och aktiviteter. Under 2011 genomfördes ett flertal interna satsningar och utbildningar inom bland annat Service & Sales.

Resultat uppförandekoden 2011

Lindex är medveten om riskerna för överträdelser mot uppförandekoden och arbetar aktivt för att koden ska efterlevas av alla våra leverantörer och fabriker. En kombination av inspektioner, utbildningar och avstängningar har under året lett till framsteg.  Under 2011 har Lindex totalt genomfört 271 inspektioner, varav 198 är inledande, det vill säga första inspektioner hos en leverantör och 73 återinspektioner. Lindex egna inspektörer genomförde 138 av inspektionerna och 133 genomfördes av externa bolag. Lindex inspektörer är anställda på våra produktionskontor och de övervakar att våra leverantörer efterlever BSCI koden, gör egna inspektioner och fabriksbesök samt håller utbildningar. Som ett komplement tillauditsoch utbildning, har viscorecardsför leverantörerna där varje område poängsätts. Detta utgör grunden för vårt utvecklingsarbete .

Alla fabriker där Lindex har produktion har besökts av Lindex personal och bedömts klara våra startkrav för att få lägga första orden. Bestämmer vi oss därefter att fortsätta att producera i den fabriken krävs att enfull auditsgörs.

Vid en fabriksinspektion görs bedömning av 13 olika områden. Varje område får ett resultat 0, 1, 2 eller n/a, (nivå 2: inga avvikelser från kraven, nivå 1: förbättringar behövs, nivå 0: avvikelser från kraven) beroende på hur väl kraven är uppfyllda. När varje del i koden fått ett resultat görs en slutbedömning av fabriken.

Nedan är nivåer på uppförandekodområde på aktiva leverantörer per den 31 Dec 2011

Uppförandekod resultat 2009, 2010, 2011

Graf _uppforalsekod

Uppförandekodresultat per område

Graf _uppforandekod

Lindex stopplista 2011

Under 2011 har fyra fabriker placerats på stopplistan.I två av fallen gällde det barnarbete i Turkiet, där barnen i båda fallen var 14 år. Lindex använde sinChild Labour Action Planoch kom fram till en lösning i samråd med leverantör och föräldrar. Barnen började skolan igen och föräldrarna fick kompensation för inkomstbortfall från leverantören.

Det tredje fallet handlade om en icke godkänd underleverantör i Turkiet. Det fjärde fallet som hamnade på Lindex stopplista var en direktleverantör i Kina där fabriken som producerade inte var BCSI-godkänd vi besökstillfället. Efter sex månader gjordes ytterligare en inspektion med godkänt resultat. Efter tillfredsställande uppföljningar är nu samtliga fallen borttagna från Lindex stopplista.

Utbildningsaktiviteter

Under 2011 deltog 118 leverantörer och fabriker i olika utbildningar. Bland annat fokuserade utbildningarna på brand och säkerhet, ledarskap, worker/management relations, arbetstider och anställningskontrakt.

Resultat miljöansvar 2011

Miljöutvärdering i våtprocessfabriker

Graf _miljoutverdering

Sedan 2009 görs miljöinspektioner i alla våtprocessfabriker som ägs av Lindex leverantörer. Målet för 2012 är att minst 50 procent av vår leverantörskedja ska nå högsta nivån: Good.

Resultat energibesparing inom IT 2011

Lindex har sänkt datacentrets energiförbrukning med 4,5 kWh under 2011 (jmf med 2010) till 50 kWh per månad. Optimeringen består av förändringar i datahall samt avveckling av äldre system.

Framtid med ökad virtualisering

”Vi arbetar för att fortsätta virtualiseringen av vårt datacenter efter vad som är tekniskt möjligt. Målet är att minska datahallens energiförbrukning med ytterligare 5 procent 2012 (jmf med 2010). Vårtmål är att nå 47 kWh under 2012 med dagens datalagrings – och beräkningskapacitet intakt”säger Florian Westerdahl.

Resultat fördelning transportsätt 2011

Fördelning per transportsätt

Graf _godstransporter

CO2-utsläpp fördelning per transportsätt

 

Graf _co2

”Vi har aktivt arbetat med alla delar i vår design- och inköpsprocess för att minimera användandet av flygfrakt. Vår förhoppning är att kunna fortsätta på samma sätt under 2012. En utmaning är att förlängda båtfrakter påverkar transportledtider negativt.”, säger Lea Rytz Goldman, design- och inköpschef.

Choose your language