Ekonomiskt resultat 2012

Lindex affärsidé är att erbjuda inspirerande och prisvärt mode och en modeupplevelse i världsklass. Produktsortimentet omfattar modekläder, accessoarer och kosmetika och erbjuder flera olika koncept inom damkonfektion, underkläder, barnkläder och kosmetik. Försäljning sker via företagets 439 egna butiker och franchisetagarnas 30 butiker samt genom Lindex shop online möjlighet i samtliga EU-länder och i Norge. Lindex grundades år 1954 och huvudkontoret är placerat i Göteborg, Sverige. 2012 uppgick Lindex omsättning till 670,9 miljoner euro. Lindex huvudmarknader är Sverige, Norge och Finland. Lindex är en betydande arbetsgivare, vid 2012 års slut uppgick antal Lindex anställda till 4856 personer. Gästkollektioner och designsamarbeten har under de senaste åren stärkt Lindex position som ett internationellt modevarumärke.

Lindex närvaro internationellt, avseende försäljningsländer och antal butiker

Karta _narvaro _2013

Ägarstruktur

Sedan december 2007 ingår AB Lindex som ett helägt dotterbolag i Stockmannkoncernen vars moderbolag Stockmann Oyj Abp är noterat på Nasdaq OMX Helsingforsbörs. Detaljhandelsbolaget Stockmann grundades 1862 och har idag över 15000 anställda. Koncernens omsättning uppgick år 2012 till 2116 miljoner euro, och den 31.12.2012 hade bolaget 59283 aktieägare.

Ekonomisk information offentliggörs om moderbolaget och koncernen som helhet och dess två affärsenheter Varuhusgruppen respektive Modekedjorna, i vilken Lindex och Seppälä ingår. All investerarinformation publiceras på www.stockmanngroup.fi på svenska, engelska och finska. Moderbolaget, Varuhusgruppen och modekedjan Seppälä har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Stockmann deltar i de holländska investeringsbolagen Kempen Capital Managements och SNS Asset Managements index Kempen SNS Smaller Europe SRI (Social Responsible Investments) för hållbar utveckling. Företagen i indexet anses uppnå höga etiska, sociala och till miljöskydd relaterade kriterier i sin affärsverksamhet. Stockmann är sedan år 2010 ett av företagen inom OMX GES Finland Sustainability-index. Detta Helsingforsbaserade börsindex omfattar 40 ledande bolag inom hållbar utveckling i Finland.

Förändringar i organisationen och ledningen

Stockmannkoncernens organisation förnyades sommaren 2012 vilket innebar att Lindex och Seppälä slogs ihop och formade Stockmanns nya affärsenhet Fashion Chain Division. I juni 2012 utnämndes Göran Bille till direktör för affärsenheten, samtidigt som han också fortsätter som verkställande direktör för Lindex. Seppäläs verkställande direktör Nina Laine-Haaja, som lämnade Stockmannkoncernens ledningsgrupp den 31 december 2012, rapporterar till Göran Bille från och med juli 2012.

Målet med omorganisationen är att genom att dra nytta av affärsenhetens gemensamma kompetenser och ta vara på synergieffekter skapa bättre förutsättningar för att nå en mer framgångsrik verksamhet på den internationella marknaden. Lindex och Seppälä kommer att fortsatt utvecklas i enlighet med respektive varumärke och behålla sina skiljda identiteter.

Effektiva inköp genom egna produktionskontor

Lindex äger inga egna producerande enheter utan köper sina varor från cirka 200 fristående leverantörer, med produktion främst i Asien. Lindex har, tillsammans med övriga bolag i Stockmann koncernen, egna produktionskontor på de mest betydande inköpsmarknaderna; Kina, Bangladesh, Indien, Pakistan och Turkiet. Cirka 88 procent av produktionskontorens verksamhet är relaterad till Lindex inköp, övriga 12 procent står övriga bolag i Stockmann koncernen för. Produktionskontoren på plats i produktionsländerna innebär en närhet till både leverantörer och fabriker, vilket ger många fördelar. Daglig närvaro i produktionsländerna, och lokalt anställd personal underlättar samarbetet och stärker relationerna med både leverantörer och fabriker samt gör det möjligt att dra nytta av lokal kunskap på ett effektivt sätt.

Lindex produktionskontor

Ill _karta _prod

Hållbar lönsamhet

Lindex tar ekonomiskt ansvar genom att fortsätta vara ett framgångrikt företag så att ägarnas avkastningsförväntningar uppfylls. Lindex är en betydande arbetsgivare och skattebetalare samt en avsevärd inköpare av produkter, investerare samt samarbetspartner. Konkurrenskraft och ett starkt ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på utveckling av medarbetarna och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar på motsvarande sätt en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

Lindex är ett helägt dotterbolag i Stockmannkoncernen vars moderbolag Stockmann Oyj Abp är noterat på Nasdaq OMX Helsingforsbörs. Ekonomisk information offentliggörs om moderbolaget och koncernen som helhet och dess affärsenheter: Varuhusgruppen respektive Modekedjorna i vilken Lindex och Seppälä ingår. All investerarinformation publiceras på Stockmanngruppens hemsida på svenska, engelska och finska. Nedan finns en kortversion gällande Lindex ekonomiska utveckling under 2012.

Ekonomisk utveckling under 2012

Det instabila läget i den europeiska ekonomin och den olösta skuldkrisen skapade osäkerhet under år 2012 i likhet med 2011. Särskilt i Sverige och Norge, Lindex centrala verksamhetsländer, fortsatte den allmänna marknadsutvecklingen en nedåtgående trend under hela året. Lindex uppnådde emellertid en något större framgång än den allmänna marknadsutvecklingen och ökade sin marknadsandel på samtliga marknader förutom Norge.

Omsättning

Lindexkoncernens omsättning uppgick år 2012 till 671 miljoner euro vilket var en ökning med 7,5 procent. En betydande orsak till omsättningsökningen i euro var en stärkning av den svenska och norska kronan. I lokala valutor var omsättningsökningen 2,8 procent. Sverige och Norge stod för tillsammans 80 procent av den totala omsättningen, och omsättningen på den svenska och norska marknaden motsvarade fjolårets nivå. Lindex tillväxt var fortsatt stark på dess nyaste marknader i Ryssland och östra Centraleuropa och var även framgångsrik i de baltiska länderna.

Omsättning 2012, 2011, 2010

Graf _omsattning

Omsättning per marknad 2012 (exkl Franchise)

Graf _omsattning _marknad

Framgångsrika satsningar i sortimentet

Under 2012 lanserades Lindex nya damkollektion Holly & Whyte, vars frontfigur vid lanseringen var den kända skådespelerskan och modeikonen Gwyneth Paltrow. Holly & Whyte kollektionen togs emot väl av Lindex kunder och var en mycket uppskattad kollektion som Lindex fortsatt kommer att erbjuda sina kunder.
Lindex arbetar långsiktigt för ett mer hållbart mode. Som en del i detta arbete valde Lindex att i april 2012 presentera, i samarbete med designern Ewa Larsson, modekollektionen Affordable luxury. En färgsprakande modekollektion gjord med hög modegrad och extra miljöhänsyn i fokus då kollektionen bestod av plagg gjorda i återvunnen polyester och mindre miljöbelastande material som Tencel ®.
Lindex mest framgångsrika kampanj under året var kollektionen som var framtagen i samarbete med modehuset Missoni. Kollektionen, som introducerades i slutet av september, såldes snabbt slut i såväl Lindex nätbutik som i Lindex butiker runt om i världen. 10 procent av kampanjens försäljningsintäkter gick till kampen mot bröstcancer. Sammanlagt inbringade missonikollektionen ihop med olika butiksaktiviteter och insamlingskampanjer en donation på över 1,8 miljoner euro till kampen mot bröstcancer i Lindex olika försäljningsländer.

Av Lindex samtliga produktgrupper var barnkläder den produktgrupp som försäljningsmässigt var mest framgångsrik under 2012. Försäljningen av underkläder var på samma nivå som föregående år medan försäljningen av dammode ökade något jämfört med föregående år.

Rörelseresultat

Lindex rörelsevinst ökade med 9,8 miljoner euro och uppgick till 51,0 miljoner euro, mycket tackvara en strikt kostnadskontroll. Bruttomarginalen låg kvar på en mycket god nivå tack vare färre prisnedsättningar och uppgick till 62,3 procent.

Rörelsevinst 2012, 2011, 2010

Graf _rorelsevinst

Ekonomiskt mervärde per intressegrupp 2012

Ekonomiskt _mervarde _sv

Fortsatt internationell expansion och utsikter för år 2013

Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Dels genom egna butiker på huvudmarknaderna och dels genom franchisesamarbete på marknader som Lindex annars inte har möjlighet att expandera till. Lindex framgångsrika expansion fortsatte år 2012. I slutet av året hade Lindex sammanlagt 469 butiker i 16 länder.

Sammanlagt 21 egna butiker öppnades år 2012: tre i Sverige, fem i Norge, två i Finland, en i Estland, fyra i Tjeckien, en i Polen och fem i Ryssland. Fem butiker stängdes under året i de nordiska länderna. I och med franchisepartnerskap expanderade Lindex till två nya länder i september 2012: Serbien och Kroatien. Även fem nya franchisebutiker öppnades i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Sammanlagt fanns det i slutet av året 30 franchisebutiker i sex länder ledda av fyra samarbetspartners. Fokus kommer att ligga på expansion av butiksnätet även i fortsättningen. Under 2013 kommer Lindex att öppna cirka 20 nya butiker.

Sedan 2011 finns Lindex sortiment tillgängligt på samtliga EU-marknader samt i Norge genom Lindex shop Online och fortsatta satsningar kommer att göras då webbhandeln är ett betydande tillväxtområde för Lindex.

Det instabila läget i den europeiska ekonomin förväntas fortsätta under år 2013. Den europeiska skuldkrisen orsakar osäkerhet gällande detaljhandelns marknadsutveckling och medför utmaningar för Lindex under året. Speciellt efterfrågan på damkläder är nära sammankopplade med konsumenternas köpkraft. Lindex kommer fortsatt att satsa på att utveckla sitt modesortiment och erbjudandet av inspirerande och prisvärt mode i världsklass. Lindex tydliga affärsidé, det faktum att efterfrågan på underkläder och barnkläder är relativt okänslig för konjunkturer, fortsatt utveckling och fokus på dammodet, satsning på webbhandeln, en tydlig tillväxtstrategi och fortsatt kostnadsmedvetenhet ger Lindex styrka att möta utmaningarna 2013.

Resultat inom hållbart mode

Ingen produkt har behövt återkallas från kund under 2012.

Resultat socialt ansvar 2012

Medarbetare över hela världen

Våra medarbetare finns över stora delar av världen, främst i Lindex butiker på idag 16 marknader, Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Polen, Tjeckien och franchisebutiker i ytterligare sex länder; Island, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien, Dubai och Saudiarabien. Produktionskontor finns i Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet.

Den 31 december 2012 hade Lindex 4856 medarbetare varav 28,5 procent var heltidsanställda och 71,5 procent deltidsanställda. Cirka hälften av Lindex medarbetare är anställda i Sverige och resterande på Lindex övriga marknader.

Graf _heltids _deltids _anstallda

Den främsta anledningen till deltidsanställningar är att Lindex prioriterar att kunna ge kunderna den bästa servicen under butikens mest attraktiva öppettider.

Graf _sjukfranvaro

Lindex arbetar förebyggande och medvetet för medarbetarnas hälsa och vidtar aktivt åtgärder för att hålla sjukfrånvaron på en rimlig nivå.

Mångfald på arbetsplatsen

Lindex är ett internationellt modeföretag som ser kulturell mångfald och jämställdhet som en konkurrensfördel, vilket också kan bidra till ökad motivation och trivsel bland anställda. Medarbetares arbetsinsats och kompetens värderas oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet och vi värnar om att vara ett attraktivt företag för både kvinnor och män.

Graf _fordelning _kvinnor _man

Lindex tror på jämställdhet och värnar om att vara ett företag som är attraktivt för både kvinnor och män. 

Graf _fordelning _kvinnorman

Fackligt samarbete

På de marknader där medarbetare har valt att organisera sig har Lindex ett öppet och nära samarbete med facket. I Baltikum och Ryssland tas fackliga frågor upp i så kallade Working Councils som Lindex ägare Stockmann arrangerar. Lindex har under året inte haft några konflikter med fackförbunden.

Lindex Souls

Lindex Souls, en sorts ”intraprenörer” är medarbetare inom företaget som lyfts fram, och som på ett nytänkande sätt arbetar med ett utvecklingsområde som är avgörande för företagets framgång. Det främsta målet är att möjliggöra för konkreta förbättringar för att nå försäljningsmålen i hela kedjan, från inköpsavdelning till butikerna. År 2012 deltog 8 medarbetare i Lindex Souls och de hade som uppdrag att identifiera hur kundmötet kan se ut år 2020.

Tydligt ledarskap

Även om arbetsuppgifterna är många och spännande krävs ett bra ledarskap för att nå Lindex vision – Modeupplevelse i världsklass! Därför läggs stor vikt vid att utveckla och stödja Lindex ledare. Lindex har en tydlig ledarsyn som utgår från företagets värderingar. Med utgångspunkt i detta har samtliga ledare på Lindex under 2012 genomgått utbildningar i ledarskap, kommunikation, grupprocesser och teambilding.

Kompetensutveckling

Lindex medarbetare är avgörande för företagets framgångar. För att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling erbjuds medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och aktiviteter. Varje år genoförs medarbetarsamtal med samtliga medarbetare med fast anställning. Under 2012 genomfördes ett flertal interna satsningar och utbildningar inom bland annat Service & Sales och E-learning.

Ledare på huvudkontoret har under 2012 genomgått cirka 12 timmar utbildning inom områden som bland annat ledarskap, miljö-och arbetsrätt. Övriga medarbetare på huvudkontoret har genomgått cirka 8 timmar utbildning gällande interna verktyg och arbetssätt. Timmarna är ett genomsnitt som är baserat på antalet timmar som lagts på utbildning gentemot antal anställda på huvudkontoret.

Resultat uppförandekoden 2012

Lindex är medveten om riskerna för överträdelser mot uppförandekoden och arbetar aktivt för att koden ska efterlevas av alla våra leverantörer och fabriker. En kombination av inspektioner, utbildningar och avstängningar har under året lett till framsteg.

Under 2012 har Lindex totalt genomfört 272 inspektioner, varav 241 är inledande, det vill säga första inspektioner hos en leverantör och 55 st återinspektioner. Lindex egna inspektörer genomförde 154 av inspektionerna och 118 genomfördes av externa bolag. Lindex inspektörer är anställda på våra produktionskontor och de övervakar att våra leverantörer efterlever BSCI koden, gör egna inspektioner och fabriksbesök samt håller utbildningar. Som ett komplement tillauditsoch utbildning, har viscorecardsför leverantörerna där varje område poängsätts. Detta utgör grunden för vårt utvecklingsarbete .

Alla fabriker där Lindex har produktion har besökts av Lindex personal och bedömts klara våra startkrav för att få lägga första orden. Bestämmer vi oss därefter att fortsätta att producera i den fabriken krävs att enfull auditsgörs.

Vid en fabriksinspektion görs bedömning av 13 olika områden. Varje område får ett resultat 0, 1, 2 eller n/a, (nivå 2: inga avvikelser från kraven, nivå 1: förbättringar behövs, nivå 0: avvikelser från kraven) beroende på hur väl kraven är uppfyllda. När varje del i koden fått ett resultat görs en slutbedömning av fabriken.

Lindex stopplista

Under 2012 har en fabrik placerats på stopplistan till följd av bristande brandsäkerhet. Vilket vi ser som mycket allvarligt.

Inga fall av barnarbete uppmärksammats under 2012.

Utbildningsaktiviteter

Under 2012 arrangerades totalt 54 utbildningstillfällen för Lindex leverantörer i Lindex och BSCIs regi. Utbildningstillfällena hade bl.a. följande huvudfokus: Kemikalier, Energibesparing, Hälsa och Säkerhet, Brandsäkerhet, Dialog och samarbete mellan arbetsgivare och anställda i fabrikerna, Turkisk lagstiftning, Övertid, Underleverantörskontroll.

Resultat miljöansvar 2012

Miljöutvärdering i våtprocessfabriker

Graf _miljoutverdering

Sedan 2009 görs miljöinspektioner i alla våtprocessfabriker som ägs av Lindex leverantörer.

 

Resultat fördelning transportsätt

Fördelning per transportsätt

Graf _godstransporter

En anledning till ökningen av flygfrakt under 2012 var varubrist i butik som gjorde att vi tog hem tidiga vårleveranser med flyg som annars var tänkta att fraktas med båt.

CO2-utsläpp fördelning per transportsätt

Graf _co 2utslapp

Lindex totala CO2e utsläpp omfattar scope1, scope2 och scope3 Totala utsläppet har ökat med 26,6% jämfört med år 2011. Ökningen beror till största delen på expansion av verksamheten, nya butiker har öppnats vilket har lett till att transport av gods till dessa butiker och energiförbrukning i dessa butiker tillkommit. Ytterligare orsaker till ökningen beror på att Lindex under året transporterat större andel varor med flyg dels beroende på varubrist i butik, att beräkningssättet skiljer sig från tidigare år, då vi bytt distributör under 2012 samt att emissionsfaktorn på den nordiska elektriciteten har ökat från 99 gram CO2/kWh till 122 gram CO2/kWh ( 2012 jmfrt med 2011).

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language