Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Ochrana ľudských práv

Každý segment obchodnej činnosti spoločnosti Lindex je závislý od rozhodnutí, rúk a schopností ľudí. Ľudí s právami a dôstojnosťou, na ktoré majú nárok, bez ohľadu na to, kto sú. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby sa základné ľudské práva dodržiavali v celom našom hodnotovom reťazci.

Globálne a zraniteľné

Globálny vývoj v mnohých ohľadoch umožnil našej spoločnosti prosperovať, ale prispel aj k novým výzvam, ktoré nemožno prehliadať. Environmentálne problémy spolu s jednou z najväčších utečeneckých kríz našej doby spôsobili, že mnoho ľudí je náchylnejších na nespravodlivé zaobchádzanie. Zmenilo sa prostredie pre riziká spojené s ľudskými právami a pribúdajú moderné formy otroctva, ako napríklad nútené práce. V tejto súvislosti sú ženy a deti stále tou časťou populácie, ktorej ľudské práva sú s najväčšou pravdepodobnosťou ohrozené.

Holistický prístup

Niet pochýb o tom, že musíme prevziať zodpovednosť za akýkoľvek dopad na ľudské práva spojený s podnikaním spoločnosti Lindex, hoci sme sa o to úmyselne nijakým spôsobom nepričinili. Pretože aj nečinnosť je prejav konania. Holistickým prístupom k ľudským právam, vrátane všetkých segmentov nášho podnikania, musíme využiť náš vplyv v rámci obchodných vzťahov všade tam, kde sa dá, a usilovať sa o pozitívny dopad tam, kde nemáme veci pod kontrolou.

Bez transparentnosti nie je zodpovednosť

Čím väčší a zložitejší je dodávateľský reťazec, tým väčšie sú nielen riziká spojené s ochranou ľudských práv, ale ich riešenia sú tiež často komplikovanejšie. Transparentnosť predstavuje hlavnú výzvu módneho priemyslu. Je však zároveň kľúčom k dosiahnutiu pokroku vo všetkých oblastiach trvalej udržateľnosti vrátane ľudských práv. Aby sme skutočne mohli prevziať zodpovednosť, musíme transparentnosť rozvíjať do hĺbky nášho dodávateľského reťazca.

Ochrana ľudských práv – náš kľúčový cieľ

Presadzovanie dodržiavania ľudských práv

Zabezpečíme, aby celý náš hodnotový reťazec napredoval v oblasti životného minima a aby boli jeho pracoviská bezpečné a v dobrej kondícii, bez obťažovania a diskriminácie. Našimi cieľmi sú:

  • Do roku 2021 podpíšu všetci obchodní partneri spoločnosti Lindex záväzok trvalej udržateľnosti spoločnosti Lindex
  • Do roku 2025 preukážu dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, úplnú transparentnosť dodávateľského reťazca a odhodlanie zlepšovať pracovné podmienky
  • Do roku 2025 budú dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, aktívne pracovať s programom životného minima
  • Zaistíme, aby nedochádzalo vo vlastných prevádzkach spoločnosti Lindex k diskriminácii a obťažovaniu a aby sa to každým rokom zlepšovalo

Spoločne – ako dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci – môžeme priniesť zmenu pre budúce generácie. Pripojte sa k nám na tejto ceste.

Prečítajte si viac

Pracovné podmienky

Prečítajte si viac o našich postupoch v oblasti miezd a pracovných podmienok vo výrobe.

Záväzok transparentnosti

Prečítajte si viac o našom záväzku transparentnosti – iniciatíve zameranej na zvýšenie transparentnosti spoločností.

Zvoľte jazyk