Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Voda

Závislosť módneho priemyslu na vode a jej spotreba je vysoká. Od bavlníkových polí a textilných tovární po práčku u vás doma je voda súčasťou celého životného cyklu odevu.

Módny priemysel je na vode veľmi závislý a môže negatívne ovplyvniť prístup k čistej vode. Kvôli vyššiemu dopytu a znečisteniu dostupnej vody sú v mnohých komunitách napojených na dodávateľský reťazec spoločnosti Lindex miestne vodné zdroje čoraz viac vyčerpávané. Dôsledky nedostatku vody pociťujú obzvlášť ženy, pretože sú to ony, kto zodpovedá za domácnosť a zber vody pre svoje rodiny, čo môže niekedy trvať aj mnoho hodín denne. Sú tiež zraniteľné voči infekciám pri pôrode a počas menštruácie. Oba tieto faktory bránia ženám v rozvoji a možnosti naplniť svoj potenciál.

Byť spoločnosťou zodpovednou za hospodárenie s vodou je dôležitou časťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti – priniesť zmenu pre budúce generácie. Budeme efektívni pri využívaní vody v celom našom hodnotovom reťazci, znižovať riziko nedostatku vody v oblastiach spojených s našou činnosťou a spolu s obchodnými partnermi zabezpečovať prístup k vode a sanitácii v továrňach a okolitých komunitách.

Nižšia spotreba vody a jej správne používanie

Existujú dva kľúčové aspekty dopadu hospodárenia s vodou; množstvo použitej vody a spôsob jej použitia. Menšia spotreba vody je rovnako dôležitá ako jej správne použitie, vo všetkých možných smeroch. Náš najväčší vplyv v tejto oblasti je spojený s materiálmi a procesmi výroby našich výrobkov.

Správne používanie vody sa odvíja od výberu chemických látok, ako aj zariadení a procesov používaných na čistenie vody pred jej vypustením. Je dôležité zabezpečiť, aby v rámci výroby nedochádzalo k uvoľňovaniu škodlivých látok z výroby do prírody a následnému znečisťovaniu vodných zdrojov a nenávratnému poškodeniu životného prostredia.

 

Prečítajte si viac o chemických látkach

Voda na úrovni produktu

Na úrovni produktu si môžeme vybrať materiály s menším dopadom na prírodné zdroje. Napríklad organická bavlna sa pestuje s použitím menšieho množstva vody v porovnaní s konvenčnou bavlnou. Ale predovšetkým nahradením časti bavlny recyklovanou bavlnou je možné ušetriť tisíce litrov vody.

Prečítajte si viac o materiáloch

Môžeme tiež znížiť vplyv na vodu tým, že vo výrobe použijeme procesy, ktoré sú efektívnejšie z hľadiska zdrojov na pranie, tlač, farbenie a konečnú úpravu. Náš sortiment Better Denim je jedným z našich priekopníkov, pokiaľ ide o procesy efektívnejšie z hľadiska zdrojov.

Prečítajte si viac o Better Denim

Voda na úrovni továrne

Okrem špecifických procesov na úrovni produktu sa zaoberáme aj vodným hospodárstvom bez negatívnych vplyvov na úrovni továrne. Našich dodávateľov hodnotíme podľa spotreby vody a produkcie odpadových vôd. Zaviedli sme ekologický kódex, ktorý stanovuje požiadavky pre našich dodávateľov týkajúce sa úpravy vody, manipulácie s chemikáliami, úpravy odpadu a emisií, ktoré musia naši dodávatelia mokrých výrobných procesov dodržiavať.

Na zvýšenie povedomia a vzdelania našich dodávateľov v oblasti zodpovedného hospodárenia s vodou a čistejšej výroby sme sa zúčastnili projektov spolupráce, ako sú PaCT (Partnership for Cleaner Textile) a STWI (Sweden Textile Water Initiative). Výsledkom týchto projektov boli udržateľnejšie systémy vodného hospodárstva v závodoch a zásadné vylepšenia, ako napríklad úspora miliónov litrov vody.

 

Naším cieľom je, aby do roku 2025 všetci obchodní partneri spoločnosti Lindex s intenzívnou spotrebou vody merali svoju spotrebu vody, stanovili ciele na zníženie spotreby a začlenili redukciu, opätovné použitie a recykláciu odpadovej vody do systémov environmentálneho manažérstva.

Prečítajte si viac

Spolupráca s WaterAid

Prečítajte si viac informácií o našej spolupráci a podpore organizácie WaterAid pri jej práci na zlepšovaní prístupu k čistej vode a sanitácii.

Chemické látky

Prečítajte si viac o našej práci s chemickými látkami vo výrobe.

Zvoľte jazyk