Kommuniké från AB Lindex bolagsstämma den 18 januari 2001

KOMMUNIKÉ FRÅN AB LINDEX BOLAGSSTÄMMA DEN 18 JANUARI 2001UtdelningBolagsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till 5:00 (4:00) krper aktie. Dessutom beslutade stämman att avstämningsdag för utdelningenskall vara tisdagen den 23 januari 2001.Styrelse och revisorerAntalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter fastställdes till sju.Ordinarie ledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, MarieEhrling, Hans Johansson, Tommy Persson, Svein Ribe-Anderssen och ErikStensrud omvaldes.Arbetstagarna har - enligt lagen om styrelserepresentation för deanställda - utsett Karin Larsson och Rigmor Lindbäck, HAF till ordinariestyrelseledamöter. Alice Eriksson, HAF och Rune Lindstrand, HTF harutsetts till suppleanter.NomineringskommittéNomineringskommitténs ledamöter Birgitta Johansson-Hedberg, Ramsay Brufer,Björn Lind och Ola Uhre omvaldes. Kommitténs uppgift är att lämna förslagtill val av och arvode till bolagets styrelse vid nästkommande ordinariebolagsstämma.IncitamentsprogramBolagsstämman beslutade på förslag från styrelsen att anta ett nyttförslag till incitaments-program för ledande befattningshavare inomLindexkoncernen samt därav föranledda förvärv och överlåtelser av bolagetsegna aktier.Avsikten är att införa ett program som långsiktigt främjar ett ökat värdepå Lindex genom att förstärka befattningshavarnas engagemang och stimuleraytterligare kompetensutveck-ling. Dessutom skall programmet leda tillstörre möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.Programmet bygger på utgivande av köpoptioner på Lindex-aktier. För attuppnå en kostnadseffektiv värdesäkring av de utställda köpoptionerna avserAB Lindex återköpa egna aktier för att ha tillgång till aktier dåoptionsinnehavarna önskar lösa sina köpoptioner.Det föreslagna incitamentsprogrammet avser tiden 1 september 2000 - 31augusti 2001.Köpoptionerna kommer att ha en löptid på tre år och får utnyttjas förstefter två år från utgivandet.Konstituerande styrelsemöteVid det konstituerande styrelsemötet, som avhölls efter bolagsstämman,omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg till styrelsens ordförande.Alingsås den 18 januari 2001StyrelsenAB LindexVerkställande direktörens tal vid stämman återfinns på Lindex hemsidawww.lindex.se.------------------------------------------------------------Denna information skickades av BIT http://www.bit.seFöljande filer finns att ladda ned:http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT01030/bit0002.pdf

Relaterade dokument

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language