Logotype

Kommuniké från AB Lindex bolagsstämma den 18 januari 2001

KOMMUNIKÉ FRÅN AB LINDEX BOLAGSSTÄMMA DEN 18 JANUARI 2001UtdelningBolagsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till 5:00 (4:00) krper aktie. Dessutom beslutade stämman att avstämningsdag för utdelningenskall vara tisdagen den 23 januari 2001.Styrelse och revisorerAntalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter fastställdes till sju.Ordinarie ledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, MarieEhrling, Hans Johansson, Tommy Persson, Svein Ribe-Anderssen och ErikStensrud omvaldes.Arbetstagarna har - enligt lagen om styrelserepresentation för deanställda - utsett Karin Larsson och Rigmor Lindbäck, HAF till ordinariestyrelseledamöter. Alice Eriksson, HAF och Rune Lindstrand, HTF harutsetts till suppleanter.NomineringskommittéNomineringskommitténs ledamöter Birgitta Johansson-Hedberg, Ramsay Brufer,Björn Lind och Ola Uhre omvaldes. Kommitténs uppgift är att lämna förslagtill val av och arvode till bolagets styrelse vid nästkommande ordinariebolagsstämma.IncitamentsprogramBolagsstämman beslutade på förslag från styrelsen att anta ett nyttförslag till incitaments-program för ledande befattningshavare inomLindexkoncernen samt därav föranledda förvärv och överlåtelser av bolagetsegna aktier.Avsikten är att införa ett program som långsiktigt främjar ett ökat värdepå Lindex genom att förstärka befattningshavarnas engagemang och stimuleraytterligare kompetensutveck-ling. Dessutom skall programmet leda tillstörre möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.Programmet bygger på utgivande av köpoptioner på Lindex-aktier. För attuppnå en kostnadseffektiv värdesäkring av de utställda köpoptionerna avserAB Lindex återköpa egna aktier för att ha tillgång till aktier dåoptionsinnehavarna önskar lösa sina köpoptioner.Det föreslagna incitamentsprogrammet avser tiden 1 september 2000 - 31augusti 2001.Köpoptionerna kommer att ha en löptid på tre år och får utnyttjas förstefter två år från utgivandet.Konstituerande styrelsemöteVid det konstituerande styrelsemötet, som avhölls efter bolagsstämman,omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg till styrelsens ordförande.Alingsås den 18 januari 2001StyrelsenAB LindexVerkställande direktörens tal vid stämman återfinns på Lindex hemsidawww.lindex.se.------------------------------------------------------------Denna information skickades av BIT http://www.bit.seFöljande filer finns att ladda ned:http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT01030/bit0002.pdf

The news

Lindex investerar i start up – nya underklädesvarumärket Closely

Lindex går in som partner i Closely, ett nytt svenskt underklädesvarumärke för kvinnor. Partnerskapet är en del av Lindex arbete att skapa nya tillväxtmöjligheter. Bakom Closely står två av Sveriges mest kända kreatörer, Tove Langseth och Filip Nilsson. 
november 15, 2019

Lindex kunder ger 10,4 miljoner kronor till cancerforskning

Med stort engagemang, stolthet och en särskilt designad kollektion, har Lindex tillsammans med sina kunder samlat in 10,4 miljoner kronor till cancerforskning.
november 12, 2019

Lindex återkallar snäpparmband med katthuvud

Vi har blivit uppmärksammade på att ett snäpparmband med katthuvud är felkonstruerat och inte möter Lindex säkerhetskrav. Metallfjädern inuti armbandet är inte skyddad på rätt sätt vilket gör att dess vassa kanter kan utgöra en skaderisk.
november 6, 2019

Ökad försäljning och fortsatt starkt resultat för Lindex

Det går bra för Lindex och det märks inte minst idag när delårsresultatet och försäljningen för tredje kvartalet presenteras. Modeföretaget visar en fortsatt fin utveckling med stärkt resultat och ökad försäljning på samtliga marknader. 
oktober 30, 2019

Lindex inleder samarbete med Something Borrowed

Lindex börjar med uthyrning av kläder och kommer genom samarbetspartnern Something Borrowed erbjuda kunder att hyra premiumplagg från modeföretagets Extended-kollektion. 
oktober 24, 2019

Lindex lanserar ny uppförandekod med fokus på jämställdhet

Lindex lanserar “Lindex Code of Conduct” med ett starkt fokus på jämställdhet. Den nya uppförandekoden gör Lindex till ett av de första stora modeföretagen som integrerar jämställdhet i sina grundläggande krav för textilproduktion och alla partnerskap.
oktober 15, 2019

Alla nyheter

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här