Levnadslön

En levnadslön ska täcka arbetstagarens grundläggande behov såsom kostnader för boende, mat, sjukvård, skola för barn och vissa besparingar. Lönen ska spegla arbetstagarens kompetens och rätt lön ska betalas ut i rätt tid. Tyvärr är det ett vanligt problem att felaktiga löner betalas ut av leverantörer.

Enligt Lindex uppförandekod måste våra leverantörer som ett minimikrav betala ut landets lagstadgade minimilön till de anställda i fabrikerna. Detta är dock inte tillräckligt, eftersom minimilönen ofta inte är på en nivå som täcker de grundläggande behoven.

På Lindex tycker vi att man ska kunna leva på sin lön och vi anser att levnadslön är en mycket viktig fråga. Vi stöttar därför en process som möjliggör för våra leverantörer att betala löner som täcker de grundläggande behoven för arbetarna och deras familjer. Vi arbetar aktivt med frågan i branschnätverk och internt i våra inköpsprocesser genom att granska kostnader, rutiner och ledtider.

Förutom att övervaka att rätt minimilön faktiskt betalas ut arbetar vi också för att få ytterligare resurser till arbetarna som t.ex. gratis luncher och fria och säkra transporter till och från fabriken som en del av vårt sociala ansvar.

Lindex äger inga fabriker, utan de ägs av våra leverantörer där vi placerar våra beställningar. Alla fabriker som används måste godkännas av oss. Två gånger om året gör vi en utvärdering av våra leverantörer utifrån ett scorecard, där efterlevnad av Lindex uppförandekod ingår som en parameter. Baserat på denna utvärdering, graderar vi våra leverantörer i olika nivåer, och de som har de bästa resultaten får flest beställningar.