Clean Shipping Network

När Lindex varor transporteras från produktion till butik sker 86 procent via sjöfrakt. Sjöfrakt har potential att vara en form av transport med låg miljöpåverkan. Lindex är en del av Clean Shipping Network, ett nätverk där globala aktörer inom upphandling av sjöfrakt möts i ett gemensamt mål: att minimera sjöfraktens negativa miljöpåverkan.

Clean Shipping Network är en ideell organisation som Lindex varit en del av sedan 2008 och vi har en representant från Lindex i styrelsen. Nätverket arbetet med Clean Shipping Index, ett verktyg som registrerar transportföretag och deras miljöpåverkan. Indexet klassificerar fartyg och lastbärare baserat på deras prestanda inom fem områden:

  • Koldioxidutsläpp
  • Dikväveoxid
  • Svaveldioxid och partiklar
  • Kemiska produkter och bränsle
  • Hantering av vatten och avfall

Clean Shipping Index gör det möjligt för Lindex, som köpare av transport, att göra faktabaserade beslut med hänsyn till miljön. Största delen av vår transport sker via sjöfrakt och genom att vara en del av Clean Shipping Network kan vi agera för att skapa en hållbar skillnad.